EnvyTech har lång erfarenhet av komplexa saneringsentreprenader och utför samtliga delar med egen personal och utrustning. Vi är behandlings- och åtgärdsspecialister som kan leverera samtliga tekniker på marknaden, både in-situ och ex-situ för både jord och grundvatten.

PFAS är en föroreningstyp som förekommer allt oftare i våra saneringsuppdrag och som är ett växande problem p.g.a. dess löslighet/spridningsbenägenhet, samt miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Envytech har som både affärsidé och mål att ligga i framkant med utveckling av åtgärdstekniker och vi har lagt
mycket tid och resurser på utbildning och förståelse inom PFAS. Detta har lett till en omfattande kunskap om de möjligheter som finns med aktuella metoder för sanering av PFAS-förorenade områden, men också vilka begränsningar dessa har. Något som är lika viktigt som undersökningen av själva föroreningen.

MÖJLIGA OCH (OMÖJLIGA?) LÖSNINGAR FÖR SANERING AV PFAS-FÖRORENAD JORD

Schakt och deponi är vår mest pålitliga saneringsmetod. Den har tidigare gett oss möjlighet att förflytta förorening och dess problematik från ett område till en plats designad för att ta hand om de aktuella utmaningarna föroreningar ställer. PFAS och dess lakegenskaper innebär att man vid deponering i en deponi, riskerar att skapa en källa av PFAS-föroreningar som kan vara till stor skada för intilliggande miljö och samhälle.

PFAS-ämnen kan brytas ner genom förbränning, men då kostnaderna för detta är omfattande, i kombination med PFAS utbredningsgrad och toxicitet vid mycket låga koncentrationer blir detta alternativ snabbt ett oekonomiskt alternativ.

Som en typ av ”interimlösning” för vattenlösta föroreningar vidtas allt oftare skyddsåtgärder i väntan på att en ekonomiskt försvarbar och fungerande åtgärdslösning skall upptäckas. Dessa omfattar ofta skyddspumpning av grundvatten för att förhindra ytterligare spridning av löst förorening. Dock förekommer ofta PFAS i koncentrationer om nanogram per liter (ng/l), vilket ger att man måste hantera stora mängder vatten för att kunna rena endast små mängder PFAS. Då aktivt kol lämpat för rening av PFAS är förhållandevis kostsamt, och också ger en kostsam mängd avfall som måste hanteras, är denna åtgärd förknippad med stora kostnader. Behovet av kontakttid med kolet kräver också låga flöden i det fall inte omfattande filtervolymer skall brukas.

En alternativ lösning som lämpar sig på flera ställen, där man idag kör pump and treat, är att injektera flytande kol (Plume Stop, Regenesis) som en barriär runt antingen det förorenade området för att förhindra spridning, alternativt att en barriär installeras runt ett skyddsvärt objekt, exempelvis en brunn. Lösningen är effektiv då man omgående erhåller halter ner till odetekterbart efter barriären. Lösningens funktion och lämplighet är beroende av flödeshastigheten av vattnet som passerar barriären, och dess omfattning baseras på koncentrationerna som ska behandlas så väl som konkurrerande ämnen. Envytechs erfarenheter med både Plume Stop och dess producent Regenesis är goda och är en åtgärd vi rekommenderar i det fall man har en föroreningskälla i den mättade zonen.

Envytech har dock genom medverkande på olika konferenser världen över startat samarbeten med leverantörer som erbjuder ytterligare tekniker som används och är väl beprövade för rening av PFAS- föroreningar. En av dessa är systemet Foam Fraction, framtaget av OPEC systems (OPEC) i Australien.

OPECs system omfattar modulära, transportabla och skalbara reningssystem som är förhållandevis billiga att producera i jämförelse med konkurerande teknologier, och som dessutom kräver minimala resurser i form av tillsyn och skötsel och förbrukningsvaror men även energi. Systemen kan integreras med andra åtgärdstekniker för att optimera effektiviteten i s.k. ”treatment trains”. OPECs målsättning är att deras behandlingstekniker ska kunna mäta sig och leverera billigare och bättre lösningar jämfört med andra gällande kostnad per total mängd avlägsnad PFAS, kostnader för avfallshantering (inklusive regenerering) och KWh / total mängd avlägsnad PFAS. Något som är viktig att tänka på när man jämför åtgärdstekniker och deras fördelar och kostnader.