PFAS eller per- och polyfluoralkylämnen är en klass av kemikalier. Människor kan exponeras för PFAS i sitt dagliga liv genom mat, vatten och damm. Några vanliga exempel på PFAS är PFOA och PFOS. Dessa kemikalier har kopplats samman med ett antal hälsoproblem, bland annat cancer, immunförsvarsuppression och sköldkörtelsjukdomar.

PFAS är en grupp konstgjorda kemikalier som har tillverkats och använts i stora mängder sedan 1940-talet. Om de hamnar i vårt dricksvatten kan de finnas kvar i våra kroppar under mycket lång tid och byggas upp med tiden. De nivåer av PFAS som krävs för att orsaka hälsoeffekter är mycket lägre än de nivåer som för närvarande rapporteras av stater i hela landet, inklusive Wisconsin.

Forskning tyder på att vissa PFAS kan orsaka cancer, sköldkörtelsjukdomar, högt kolesterol, ulcerös kolit, högt blodtryck under graviditet och preeklampsi, minskad födelsevikt hos spädbarn, leverskador och andra hälsoproblem.

Per- och polyfluoralkylsubstanser, PFAS, är kemikalier som används i en rad olika konsumentvaror. Dessa produkter omfattar bland annat kokkärl med nonstick-teknik, snabbmatsförpackningar, vattenavvisande kläder, fläckavvisande tyger och andra fläckavvisande material. Även om den största delen av exponeringen för dessa kemikalier kommer från hushållsdamm, finns det en växande oro för hälsoeffekterna av exponering för PFAS. Det kan bland annat påverka immunförsvaret negativt och minska fertiliteten.

En färsk studie från forskare vid Harvard University visar att exponering för PFAS är kopplad till lägre födelsevikt hos spädbarn. En annan studie från Virginia Tech University visade att mödrar som exponerats för PFAS via dricksvattnet födde för tidigt – med en genomsnittlig gestationsålder på 140 dagar jämfört med 215 dagars gestationslängd hos oexponerade mödrar. Förutom dessa effekter finns det också en oro för om barn som exponerats för PFAS utvecklat vissa typer av cancer senare i livet på grund av högre halter i bröstmjölken.

PFAS är lättlösliga i vatten, bioackumulerande för djur och människor och kan frigöras både som vätska och ånga. Dessa kemikalier har också kopplats till vissa hälsoeffekter, bland annat minskad fertilitet och ökad risk för vissa cancerformer.