Kategorier
Artiklar om PFAS

Miljögifter i smink och hudkrämer – en guide till säkra alternativ

Smink och hudkrämer är produkter som vi använder dagligen för att ta hand om vår hud och förbättra vårt utseende. Men vad vi kanske inte vet är att många av dessa produkter innehåller miljögifter som kan skada vår hälsa och miljö.

För att skydda vår hälsa och miljön är det viktigt att vara medveten om de miljögifter som finns i våra smink- och hudvårdsprodukter och välja säkra alternativ. I den här artikeln ger vi en guide till de mest förekommande miljögifterna i smink och hudkrämer och hur du kan välja säkra alternativ.

Vanligt förekommande miljögifter i smink och hudkrämer

Många av de smink- och hudvårdsprodukter som vi använder innehåller miljögifter som kan skada vår hälsa och miljö. Här är några av de vanligaste miljögifterna att vara uppmärksam på:

  • PFAS: PFAS är en grupp av kemikalier som används i en mängd olika produkter, inklusive smink och hudkrämer, men är kända för att vara hälsofarliga och miljöskadliga. De är långlivade i naturen och kan påverka vår hälsa negativt. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på deras förekomst och välja alternativ som inte innehåller PFAS.
  • Mikroplaster: Mikroplaster är små plastpartiklar som finns i många skönhetsprodukter och som kan skada vår hälsa och miljö.
  • Parabener: Parabener är en grupp kemikalier som används som konserveringsmedel i många smink- och hudvårdsprodukter. De är potentiella hormonella störningsmedel och har länkats till cancer.
  • ftalater: Ftalater är en grupp kemikalier som används för att göra plastprodukter mjukare och mer flexibla. De finns i många smink- och hudvårdsprodukter och har länkats till hälsoproblem såsom astma, hormonstörningar och cancer.
  • Syntetiska färg- och parfymämnen: Många smink- och hudvårdsprodukter innehåller syntetiska färg- och parfymämnen som kan skada vår hälsa och miljö.

Hur du väljer säkra alternativ

För att skydda vår hälsa och miljön är det viktigt att välja smink- och hudvårdsprodukter som är fri från miljögifter. Här är några tips på hur du kan välja säkra alternativ:

  • Läs innehållsförteckningen noga: Innan du köper en produkt, läs noga igenom innehållsförteckningen för att se om den innehåller miljögifter.
  • Välj ekologiska och naturliga produkter: Ekologiska och naturliga produkter är ofta fri från miljögifter och bättre för både din hälsa och miljön.
  • Leta efter certifierade produkter: Certifierade produkter som har blivit granskade och godkända av organisationer som ECOCERT och COSMOS är ofta fri från miljögifter.
  • Undvik produkter med lång lista över ingredienser: Produkter med lång lista över ingredienser innehåller ofta fler kemikalier och är mer sannolika att innehålla miljögifter.

Miljögifter i smink och hudkrämer kan skada vår hälsa och miljön. För att skydda vår hälsa och miljön är det viktigt att vara medveten om de miljögifter som finns i våra smink- och hudvårdsprodukter och välja säkra alternativ. Läs innehållsförteckningen noga, välj ekologiska och naturliga produkter, leta efter certifierade produkter och undvik produkter med lång lista över ingredienser för att hitta de bästa alternativen.		
Kategorier
Artiklar om PFAS Nyheter om PFAS

Ny rapport från SLU: Många läkemedelsrester och miljögifter i Vänern, Vättern och Mälaren

Ett sjuttiotal läkemedel och ett trettiotal andra kemiska ämnen som är svåra att bryta ner har analyserats kring och i Vänern, Vättern och Mälaren som tillsammans förser tre miljoner svenskar med dricksvatten. 25 av de kritiska ämnena återfanns i mer än hälften av proverna i de stora sjöarna.

Kemikalien PFOS, som anses vara ett av de farligaste så kallade PFAS-ämnena, förekommer i nivåer som överskrider miljökvalitetsnormen i samtliga de tre största sjöarna deras vattendrag enligt rapporten. PFOS har använts i brandskum men också i till exempel textilier.

– PFAS-ämnena är ett problem eftersom det tar så lång tid att bryta ner dem och de anrikas i fisk. Det är ett problem för Vättern som har en så lång omsättningstid. Vattnet är kvar i 60 år innan det rinner ut i Motala ström.

Källa:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-rapport-manga-lakemedelsrester-och-pfas-amnen-i-vanern-vattern-och-malaren

Kategorier
Artiklar om PFAS

EnvyTech Solutions AB berättar om alternativa åtgärdstekniker för PFAS-föroreningar

EnvyTech har lång erfarenhet av komplexa saneringsentreprenader och utför samtliga delar med egen personal och utrustning. Vi är behandlings- och åtgärdsspecialister som kan leverera samtliga tekniker på marknaden, både in-situ och ex-situ för både jord och grundvatten.

PFAS är en föroreningstyp som förekommer allt oftare i våra saneringsuppdrag och som är ett växande problem p.g.a. dess löslighet/spridningsbenägenhet, samt miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Envytech har som både affärsidé och mål att ligga i framkant med utveckling av åtgärdstekniker och vi har lagt
mycket tid och resurser på utbildning och förståelse inom PFAS. Detta har lett till en omfattande kunskap om de möjligheter som finns med aktuella metoder för sanering av PFAS-förorenade områden, men också vilka begränsningar dessa har. Något som är lika viktigt som undersökningen av själva föroreningen.

MÖJLIGA OCH (OMÖJLIGA?) LÖSNINGAR FÖR SANERING AV PFAS-FÖRORENAD JORD

Schakt och deponi är vår mest pålitliga saneringsmetod. Den har tidigare gett oss möjlighet att förflytta förorening och dess problematik från ett område till en plats designad för att ta hand om de aktuella utmaningarna föroreningar ställer. PFAS och dess lakegenskaper innebär att man vid deponering i en deponi, riskerar att skapa en källa av PFAS-föroreningar som kan vara till stor skada för intilliggande miljö och samhälle.

PFAS-ämnen kan brytas ner genom förbränning, men då kostnaderna för detta är omfattande, i kombination med PFAS utbredningsgrad och toxicitet vid mycket låga koncentrationer blir detta alternativ snabbt ett oekonomiskt alternativ.

Som en typ av ”interimlösning” för vattenlösta föroreningar vidtas allt oftare skyddsåtgärder i väntan på att en ekonomiskt försvarbar och fungerande åtgärdslösning skall upptäckas. Dessa omfattar ofta skyddspumpning av grundvatten för att förhindra ytterligare spridning av löst förorening. Dock förekommer ofta PFAS i koncentrationer om nanogram per liter (ng/l), vilket ger att man måste hantera stora mängder vatten för att kunna rena endast små mängder PFAS. Då aktivt kol lämpat för rening av PFAS är förhållandevis kostsamt, och också ger en kostsam mängd avfall som måste hanteras, är denna åtgärd förknippad med stora kostnader. Behovet av kontakttid med kolet kräver också låga flöden i det fall inte omfattande filtervolymer skall brukas.

En alternativ lösning som lämpar sig på flera ställen, där man idag kör pump and treat, är att injektera flytande kol (Plume Stop, Regenesis) som en barriär runt antingen det förorenade området för att förhindra spridning, alternativt att en barriär installeras runt ett skyddsvärt objekt, exempelvis en brunn. Lösningen är effektiv då man omgående erhåller halter ner till odetekterbart efter barriären. Lösningens funktion och lämplighet är beroende av flödeshastigheten av vattnet som passerar barriären, och dess omfattning baseras på koncentrationerna som ska behandlas så väl som konkurrerande ämnen. Envytechs erfarenheter med både Plume Stop och dess producent Regenesis är goda och är en åtgärd vi rekommenderar i det fall man har en föroreningskälla i den mättade zonen.

Envytech har dock genom medverkande på olika konferenser världen över startat samarbeten med leverantörer som erbjuder ytterligare tekniker som används och är väl beprövade för rening av PFAS- föroreningar. En av dessa är systemet Foam Fraction, framtaget av OPEC systems (OPEC) i Australien.

OPECs system omfattar modulära, transportabla och skalbara reningssystem som är förhållandevis billiga att producera i jämförelse med konkurerande teknologier, och som dessutom kräver minimala resurser i form av tillsyn och skötsel och förbrukningsvaror men även energi. Systemen kan integreras med andra åtgärdstekniker för att optimera effektiviteten i s.k. ”treatment trains”. OPECs målsättning är att deras behandlingstekniker ska kunna mäta sig och leverera billigare och bättre lösningar jämfört med andra gällande kostnad per total mängd avlägsnad PFAS, kostnader för avfallshantering (inklusive regenerering) och KWh / total mängd avlägsnad PFAS. Något som är viktig att tänka på när man jämför åtgärdstekniker och deras fördelar och kostnader.