Kategorier
Nyheter om PFAS

Stopp för PFAS inom EU föreslås i nytt förslag

Myndigheten Kemikalieinspektionen har framfört ett förslag till EU om att helt stoppa användningen av PFAS inom unionen, eftersom begränsningar som har införts hittills inte anses vara tillräckliga.

https://www.svd.se/a/kEpb7B/nytt-forslag-vill-stoppa-pfas-helt-inom-eu

Kategorier
Nyheter om PFAS

Beslut: Halmstads kommun och Stena ska leda PFAS-utredning

Miljönämnden förelägger Halmstads kommun och Stena recycling. Parterna ska tillsammans leda utredningarna av de omfattande PFAS-föroreningarna på Kistinge.

Källa: https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/beslut-kommunen-och-stena-ska-leda-pfas-utredning-1.66435220

Kategorier
Nyheter om PFAS

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen efter svenskt initiativ

EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön och vissa av dem har visat sig vara skadliga för hälsan. Det nya förbudet är resultatet av ett initiativ från Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA.

Källa: https://news.cision.com/se/kemikalieinspektionen/r/eu-forbjuder-200-pfas-amnen-efter-svenskt-initiativ,c3403224

Kategorier
Nyheter om PFAS

P4 Kristianstad: Hallandsåstunneln läcker PFAS-gifter

Tunnelvattnet från Hallandsåstunneln innehåller giftiga PFAS-kemikalier, som även hittats i flera av Båstad kommuns grundvattentäkter, rapporterar P4 Kristianstad.

Källa: https://www.expressen.se/kvallsposten/vattnet-i-hallandsastunneln-lacker-pfas-gifter/

Kategorier
Nyheter om PFAS

Domen: PFAS-drabbade ska kompenseras

PFAS-föreningen ska kompenseras för personskador. Det stod klart under tisdagen, när domen föll i den omfattande PFAS-rättegången i Blekinge tingsrätt – där PFAS-föreningen stämt det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik.

Mer information och källa:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sa-foll-domen-i-pfas-rattegangen

Kategorier
Nyheter om PFAS

Hem & Hyras undersökning: Fem miljoner svenskar har PFAS i dricksvattnet

PFAS-ämnen är mycket farligare än man tidigare trott. I princip bör de inte finnas alls i dricksvatten. Men Hem & Hyras kartläggning visar att över fem miljoner svenskar får PFAS-förorenat vatten i sina kökskranar. Det riskerar att försämra vårt immunförsvar och minska effekten av vaccin.

Källa:
https://www.hemhyra.se/nyheter/hem-hyras-undersokning-fem-miljoner-svenskar-har-pfas-dricksvattnet/

Kategorier
Artiklar om PFAS Nyheter om PFAS

Ny rapport från SLU: Många läkemedelsrester och miljögifter i Vänern, Vättern och Mälaren

Ett sjuttiotal läkemedel och ett trettiotal andra kemiska ämnen som är svåra att bryta ner har analyserats kring och i Vänern, Vättern och Mälaren som tillsammans förser tre miljoner svenskar med dricksvatten. 25 av de kritiska ämnena återfanns i mer än hälften av proverna i de stora sjöarna.

Kemikalien PFOS, som anses vara ett av de farligaste så kallade PFAS-ämnena, förekommer i nivåer som överskrider miljökvalitetsnormen i samtliga de tre största sjöarna deras vattendrag enligt rapporten. PFOS har använts i brandskum men också i till exempel textilier.

– PFAS-ämnena är ett problem eftersom det tar så lång tid att bryta ner dem och de anrikas i fisk. Det är ett problem för Vättern som har en så lång omsättningstid. Vattnet är kvar i 60 år innan det rinner ut i Motala ström.

Källa:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-rapport-manga-lakemedelsrester-och-pfas-amnen-i-vanern-vattern-och-malaren

Kategorier
Artiklar om PFAS

EnvyTech Solutions AB berättar om alternativa åtgärdstekniker för PFAS-föroreningar

EnvyTech har lång erfarenhet av komplexa saneringsentreprenader och utför samtliga delar med egen personal och utrustning. Vi är behandlings- och åtgärdsspecialister som kan leverera samtliga tekniker på marknaden, både in-situ och ex-situ för både jord och grundvatten.

PFAS är en föroreningstyp som förekommer allt oftare i våra saneringsuppdrag och som är ett växande problem p.g.a. dess löslighet/spridningsbenägenhet, samt miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Envytech har som både affärsidé och mål att ligga i framkant med utveckling av åtgärdstekniker och vi har lagt
mycket tid och resurser på utbildning och förståelse inom PFAS. Detta har lett till en omfattande kunskap om de möjligheter som finns med aktuella metoder för sanering av PFAS-förorenade områden, men också vilka begränsningar dessa har. Något som är lika viktigt som undersökningen av själva föroreningen.

MÖJLIGA OCH (OMÖJLIGA?) LÖSNINGAR FÖR SANERING AV PFAS-FÖRORENAD JORD

Schakt och deponi är vår mest pålitliga saneringsmetod. Den har tidigare gett oss möjlighet att förflytta förorening och dess problematik från ett område till en plats designad för att ta hand om de aktuella utmaningarna föroreningar ställer. PFAS och dess lakegenskaper innebär att man vid deponering i en deponi, riskerar att skapa en källa av PFAS-föroreningar som kan vara till stor skada för intilliggande miljö och samhälle.

PFAS-ämnen kan brytas ner genom förbränning, men då kostnaderna för detta är omfattande, i kombination med PFAS utbredningsgrad och toxicitet vid mycket låga koncentrationer blir detta alternativ snabbt ett oekonomiskt alternativ.

Som en typ av ”interimlösning” för vattenlösta föroreningar vidtas allt oftare skyddsåtgärder i väntan på att en ekonomiskt försvarbar och fungerande åtgärdslösning skall upptäckas. Dessa omfattar ofta skyddspumpning av grundvatten för att förhindra ytterligare spridning av löst förorening. Dock förekommer ofta PFAS i koncentrationer om nanogram per liter (ng/l), vilket ger att man måste hantera stora mängder vatten för att kunna rena endast små mängder PFAS. Då aktivt kol lämpat för rening av PFAS är förhållandevis kostsamt, och också ger en kostsam mängd avfall som måste hanteras, är denna åtgärd förknippad med stora kostnader. Behovet av kontakttid med kolet kräver också låga flöden i det fall inte omfattande filtervolymer skall brukas.

En alternativ lösning som lämpar sig på flera ställen, där man idag kör pump and treat, är att injektera flytande kol (Plume Stop, Regenesis) som en barriär runt antingen det förorenade området för att förhindra spridning, alternativt att en barriär installeras runt ett skyddsvärt objekt, exempelvis en brunn. Lösningen är effektiv då man omgående erhåller halter ner till odetekterbart efter barriären. Lösningens funktion och lämplighet är beroende av flödeshastigheten av vattnet som passerar barriären, och dess omfattning baseras på koncentrationerna som ska behandlas så väl som konkurrerande ämnen. Envytechs erfarenheter med både Plume Stop och dess producent Regenesis är goda och är en åtgärd vi rekommenderar i det fall man har en föroreningskälla i den mättade zonen.

Envytech har dock genom medverkande på olika konferenser världen över startat samarbeten med leverantörer som erbjuder ytterligare tekniker som används och är väl beprövade för rening av PFAS- föroreningar. En av dessa är systemet Foam Fraction, framtaget av OPEC systems (OPEC) i Australien.

OPECs system omfattar modulära, transportabla och skalbara reningssystem som är förhållandevis billiga att producera i jämförelse med konkurerande teknologier, och som dessutom kräver minimala resurser i form av tillsyn och skötsel och förbrukningsvaror men även energi. Systemen kan integreras med andra åtgärdstekniker för att optimera effektiviteten i s.k. ”treatment trains”. OPECs målsättning är att deras behandlingstekniker ska kunna mäta sig och leverera billigare och bättre lösningar jämfört med andra gällande kostnad per total mängd avlägsnad PFAS, kostnader för avfallshantering (inklusive regenerering) och KWh / total mängd avlägsnad PFAS. Något som är viktig att tänka på när man jämför åtgärdstekniker och deras fördelar och kostnader.