Projektet Testbed PFAS, ett samarbete mellan RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket, har utvecklat och testat metoder för att effektivt rena vatten och jord från PFAS-föroreningar. Resultaten visar på praktiskt genomförbara och hållbara lösningar som nu är redo att implementeras i större skala.

Projektet Testbed PFAS, som startade 2020, har genomgått omfattande tester för att utvärdera olika tekniker för att rena vatten och jord från PFAS-föroreningar samt utveckla och testa PFAS-fria släckmedel. Dessa släckmedel är avsedda att ersätta de nuvarande PFAS-baserade brandskummen. ”Det är nu dags för alla aktörer som behöver rena vatten att börja använda dessa metoder,” förklarar Tove Mallin, forskare på RISE och projektledare.

Under projektets gång har både teoretisk kunskap och praktisk tillämpning testats och verifierats. Försvarsmaktens engagemang har varit särskilt framträdande, där resultaten har spelat en stor roll för deras fortsatta arbete med att upphandla PFAS-fria släckvätskor. ”Detta är ett konkret exempel på Försvarsmaktens miljö- och hållbarhetsarbete,” kommenterar generalmajor Stefan Sandborg från Försvarsstabens stödenhet.

Källa: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2024/03/nu-finns-metoder-for-effektiv-rening-av-pfas-fororenat-vatten/