PFAS-prover från sex platser i Finjasjön visar i snitt drygt dubbelt så höga halter jämfört med gränsvärdet. Högst halter uppmättes i Sjörrödsviken vid Maglekärrsbäcken där reningsverket har sin utsläppspunkt.

En ny undersökning utförd av konsultföretaget Calluna visar alarmerande nivåer av PFAS i Finjasjön. Prover från sex olika platser visar att halten av PFOS, en typ av PFAS, i snitt är 1,35 nanogram per liter, vilket är mer än dubbelt så högt som miljökvalitetsnormen på 0,65 nanogram per liter. Den högsta halten på 1,7 nanogram per liter uppmättes i Sjörrödsviken, nära Maglekärrsbäckens utlopp där reningsverket släpper ut sitt renade avloppsvatten.

Även vid sjöns utlopp i Almaån noterades höga halter, vilket tyder på läckage från en tidigare brandövningsplats som tillhörde försvaret. Kommunen planerar nu att undersöka fisken i sjön för PFAS-halter innan de, i samråd med Livsmedelsverket, avgör om lokala rekommendationer för fiskkonsumtion behövs. ”Vi måste beakta flera potentiella källor till PFAS-föroreningen,” säger Torbjörn Håkansson, Hässleholms miljöchef.

Calluna betonar vikten av att minska spridningen av PFAS genom att fasa ut produkter som innehåller dessa kemikalier, införa reningskrav på avloppsvatten och sanera förorenade områden. Problematiken med höga PFOS-halter är inte unik för Finjasjön, utan återfinns i många sjöar och vattendrag.

Källa: https://www.frilagt.se/2024/05/30/hoga-pfas-halter-i-finjasjons-vatten-mer-an-dubbla-gransvardet/