Från och med den 1 januari 2026 kommer nya strängare riktvärden att gälla för dricksvatten från privata brunnar. De nya riktvärdena är utformade för att skydda hälsan hos dem som använder eget brunnsvatten för dricksvatten.

Sänkta riktvärden för bly och arsenik

De nuvarande riktvärdena för bly och arsenik i dricksvatten sänks från 10 mikrogram per liter till 5 mikrogram per liter. Detta innebär att privatbrunnar måste hålla sig till samma nivåer som kommunalt dricksvatten och dricksvatten från offentliga och kommersiella verksamheter. Sänkningen är ett steg mot att minimera exponeringen för dessa giftiga ämnen, som kan ha allvarliga hälsokonsekvenser vid höga nivåer.

Drastisk sänkning för kadmium

För kadmium sänks riktvärdet betydligt till en tiondel av det nuvarande värdet. Det nya riktvärdet innebär att vattnet inte får innehålla mer än 0,5 mikrogram kadmium per liter för att anses vara tjänligt som dricksvatten. Kadmium är en tungmetall som kan orsaka njur- och bensjukdomar samt andra allvarliga hälsoproblem vid långvarig exponering.

Skärpta gränser för PFAS

De nya riktvärdena inkluderar också specifika gränser för PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser), som är en grupp av kemikalier kända för sin persistens i miljön och sina potentiella hälsoeffekter. För PFAS 4 sätts riktvärdet till 4 nanogram per liter, medan maxvärdet för PFAS 21 blir 100 nanogram per liter. PFAS-föreningar har kopplats till en rad hälsoproblem, inklusive cancer och hormonstörningar, vilket gör dessa nya gränser särskilt viktiga.

Likvärdiga riktvärden för privata och kommunala brunnar

Med dessa nya riktvärden får mindre privata brunnar samma stränga gränsvärden som kommunala dricksvattensystem och dricksvatten från offentliga och kommersiella verksamheter. Detta är en viktig åtgärd för att säkerställa att alla som använder dricksvatten från privata brunnar har samma skyddsnivå som de som får sitt vatten från större, kontrollerade system.

De nya riktvärdena markerar ett betydande steg framåt i arbetet med att förbättra kvaliteten på dricksvatten från privata brunnar och skydda folkhälsan. De som använder eget brunnsvatten uppmanas att testa och om nödvändigt rena sitt vatten för att uppfylla de nya standarderna.