En ny utredning visar att Rörbergs flygplats inte är den stora källan till de förhöjda halterna av giftig PFAS i Valbos och Gävles dricksvatten. Kommunens miljöchef Patrik Gustavsson uttrycker lättnad över resultaten.

För fyra år sedan upptäcktes höga halter av PFAS på Rörbergs flygplats och vid en närliggande gammal brandövningsplats. Det har sedan dess varit osäkert om dessa källor bidragit till de förhöjda PFAS-nivåerna i dricksvattnet för Gävle och Valbo. Enligt en utredning utförd av konsultföretaget Tyréns, visar dock nu resultat att spridningen från Rörberg till dricksvattnet är minimal.

Miljöchef Patrik Gustavsson förklarar att provtagningar i områdets grundvattenmagasin visar på liten risk för spridning till dricksvattentäkten. Dock understryker han att denna bedömning är osäker på grund av begränsat dataunderlag. Utredningen påpekar svårigheten i att provta ett så stort område utan att riskera att förorena grundvattnet.

Framtida åtgärder innefattar en undersökning av dagvattensystemet för att se om PFAS spridits den vägen och möjliga saneringar på Rörberg, där höga PFAS-värden noterats. Gästrike Vatten arbetar även de med att spåra PFAS-källor i dricksvattnet, där historisk industriaktivitet i området kan ha bidragit till dagens situation.

Källa: https://www.gd.se/artikel/ny-utredning-rorberg-ingen-stor-kalla-till-pfas-i-dricksvattnet/