Miljöorganisationen Aktion Rädda Vättern vänder sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att stoppa föroreningen av Vättern med PFAS från Försvarsmaktens flygplats i Karlsborg. Vättern, som är dricksvattentäkt för hundratusentals människor, riskerar att förgiftas av så kallade evighetskemikalier.

Sedan 2013 är det känt att Karlsborgs flygplats är förorenad av PFAS till följd av brandövningar. Trots detta har Försvarsmakten inte vidtagit åtgärder för att sanera de förorenade områdena innan planerad dränering. Christer Haagman, miljökonsult för Aktion Rädda Vättern, understryker allvaret i situationen och pekar på PFAS-halter upp till 2,5 miljoner nanogram per liter i grundvattnet, vilket är bland de högsta nivåerna uppmätta i Sverige.

Aktion Rädda Vättern har nu ansökt om rättsprövning och begärt inhibition efter att regeringen den 14 mars avslog överklagandena mot dräneringsplanerna utan att ge miljöorganisationer eller jordbrukande gränsgrannar talerätt. Organisationen menar att detta beslut ignorerar de allvarliga miljö- och hälsorisker som följer med PFAS-föroreningen av Vättern.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har meddelat att hanteringen av dagvattnet ska göras om, men Aktion Rädda Vättern uttrycker oro för att åtgärder redan påbörjats utan korrekt anmälan till myndigheten, vilket kan utgöra ett miljöbrott.

Källa: https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/kemikalier/miljoorganisation-stoppa-pfas-fororening-av-vattern/