I ljuset av den senaste tidens rapportering om höga halter av PFAS i ekologiska ägg, framför Svenska Ägg ett klargörande. Organisationen betonar att PFAS-halterna i de ägg som provtagits visar sig vara betydligt lägre än de gränsvärden som EU fastställt.

Med start från 1 januari 2023 har EU infört nya regler för kontroll av bland annat PFAS i livsmedel, med Livsmedelsverket som ansvarig myndighet. Svenska Ägg, som sedan 2016 regelbundet provtagit ägg för dioxiner och PCB:er, utvidgar nu sitt provtagningsprogram till att även inkludera PFAS under 2024. Enligt Svenska Ägg visar dessa tester att PFAS-halterna i ägg är långt under de etablerade gränsvärdena.

Organisationen understryker även fiskmjölets roll i ekologiskt hönsfoder som en viktig proteinkälla och poängterar att varje batch av fiskmjöl avsett för svenskt ekologiskt foder provtas för PFAS, vilket säkerställer låga nivåer. Trots detta arbetar branschen aktivt för att utforska alternativa proteinkällor, utan att riskera hönornas hälsa.

Svenska Ägg understryker att sitt åtagande innebär att vara i ständig dialog med både myndigheter som Livsmedelsverket och Jordbruksverket, samt foderföretag, för att hålla sig uppdaterade och följa upp eventuella utvecklingar inom området.

Källa: https://www.svenskaagg.se/arkiv/branchinfo-aktuellt/angaende-rapporteringen-om-pfas