Stockholm Vatten och Avfall arbetar kontinuerligt med att säkerställa högsta möjliga dricksvattenkvalitet för stockholmarna, från Mälaren till kundens kran. Varje år tas cirka 6 500 vattenprover genom hela produktionskedjan för att uppfylla såväl nationella som europeiska standarder.

Mälaren, som är källan till Stockholms dricksvatten, övervakas noggrant genom prover i vattenverken, ledningsnätet och direkt hos konsumenterna. Dessa tester inkluderar analyser av potentiella föroreningar som PFAS – en grupp syntetiskt framställda kemikalier som finns i många vardagsprodukter. Dessa ämnen är särskilt bevakade på grund av sin ihållande natur och potentiella hälsoeffekter.

I enlighet med nya dricksvattenföreskrifter från Livsmedelsverket, som trädde i kraft i januari 2023, har Sverige implementerat ännu strängare krav än EU:s grunddirektiv. Från och med januari 2026 kommer nya gränsvärden att gälla, med en maximal tillåten nivå för summan av PFAS21 på 100 nanogram per liter och för PFAS4 på 4 nanogram per liter. Fram till dess är vattenverken skyldiga att övervaka PFAS-halterna noggrant.

Dessa åtgärder och kontinuerliga tester är en del av Stockholm Vatten och Avfalls ordinarie program för egenkontroll, vilket också inkluderar redovisning av PFAS i dricksvattendeklarationer tillsammans med andra kravställda parametrar. Denna noggranna övervakning och transparens i rapporteringen säkerställer att stockholmarna kan känna sig trygga med kvaliteten på sitt dricksvatten.

Källa: https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/miljotips/pfas/