Uppsala Vatten har dragit Försvarsmakten inför rätta i en strävan att få ersättning för kostnader kopplade till sanering av PFAS-föroreningar i dricksvattnet. Ett beslut om skadestånd har dock försenats på grund av nya handlingar som Försvarsmakten lämnat in till domstolen.

Sedan 2012 har förhöjda halter av PFAS, en grupp skadliga kemikalier, påträffats i vattnet från ett vattenverk i Uppsala. Uppsala Vatten kräver nu 215 miljoner kronor i ersättning från Försvarsmakten, anklagande dem för att ha orsakat föroreningarna genom användning av brandskum på en flygplats i kommunen. Mark- och miljööverdomstolens beslut i ärendet har dock skjutits upp.

Försvarsmakten har i sitt försvar påpekat att PFAS även hittats på andra platser i Uppsala, exempelvis vid byggnationen av en bro över Fyrisån, där PFAS-förorenade jordmassor upptäcktes. Dessa uppgifter har lett till en fördröjning av domstolens beslut, då man överväger om dessa nya handlingar ska medföra att målet öppnas på nytt. Uppsala Vatten menar dock att dessa halter är låga och inte påverkar grundvattnet som är i fokus för målet.

Beslutet om huruvida Försvarsmaktens nya handlingar kommer att leda till att målet öppnas på nytt väntas den 15 mars. Det är fortfarande oklart när ett slutgiltigt domslut kan förväntas. Uppsala Vattens juridiska ombud, Tomas Underskog, uttrycker en avvaktande hållning inför domstolens kommande utlåtande.

Källa: https://www.dagenssamhalle.se/samhalle-och-valfard/infrastruktur/uppsala-vatten-far-vanta-pa-beslut-i-pfas-arendet/